آرشیو رویدادهای آموزشی

 
13
اسفند
آزمون‌های ارائه به استاد ــ ١٣ و ١٤ اسفندماه ١٣٩٨
12
بهمن
انتخاب واحد نیم‌سال دوم تحصیلی ٩٩ـ ٩٨ (٩٨٢) ـ ١٢ و ١٣ بهمن ماه ١٣٩٨
21
دی
آزمون‌های پایان نیم‌سال اول ٩٩ ـ ٩٨ (٩٨١) ــ ٢١ دی الی ٦ بهمن ١٣٩٨
17
دی
پرداخت شهریه، ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسۀ آزمون پایان ترم ـــ ١ الی ١٧ دی‌ماه ١٣٩٨
12
دی
پایان مهلت مشاهدۀ دروس نیم‌سال اول ٩٩ ـ ٩٨ (٩٨١) ــ ١٢ دی ماه ١٣٩٨
13
مهر
حذف و اضافۀ نیم‌سال اول ٩٩ـ ٩٨ (٩٨١) ــ ١٣ الی ١٥ مهرماه ١٣٩٨
30
شهریور
آغاز نيم‌سال تحصیلی و شروع کلاس‌ها ـــ ٣٠ شهریور ١٣٩٨
23
شهریور
انتخاب واحد نیم‌سال اول تحصیلی ٩٩ـ ٩٨ (٩٨١) ـ ٢٣ و ٢٤ شهریور ماه ١٣٩٨
2
شهریور
آزمون‌های پایان ترم تابستان ٩٨ـ٩٧ (٩٧٣) ـــ ٢ الی ٧ شهریورماه ١٣٩٨
25
تیر
آغاز ترم تحصیلی و شروع کلاس‌ها--٢٥ تیرماه ١٣٩٨