آرشیو رویدادهای آموزشی

 
16
اسفند
حذف و اضافۀ نیم‌سال دوم تحصیلی ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩٢) ـــ ١٦ الی ١٨ اسفندماه ١٣٩٩
2
اسفند
شروع مشاهدۀ دروس نیم‌سال دوم تحصیلی ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩٢) ـــ ٢ اسفند‌ماه ١٣٩٩
25
بهمن
انتخاب واحد نیم‌سال دوم تحصیلی ٠٠ـ ٩٩ (٩٩٢) ـ ٢٥ تا ٢٨ بهمن ماه ١٣٩٩
27
دی
آزمون‌های پایان نیم‌سال اول ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩١) ــ ٢٧ دی‌ماه الی ١٦ بهمن ماه ١٣٩٩
19
دی
پایان مهلت مشاهدۀ دروس نیم‌سال اول ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩١) ــــ ١٩ دی‌ماه ١٣٩٩
19
آبان
زمان برگزاری آزمون‌های معرفی به استاد ــــ 19 تا 25 آبان 1399
18
شهریور
زمان برگزاری آزمون‌های معرفی به استاد ـــ ١٨ و ١٩ شهریورماه ١٣٩٩
4
شهریور
انتخاب واحد نیم‌سال اول تحصیلی ٠٠ـ ٩٩ (٩٩١) ـــ ٤ الی ٥ شهریورماه ١٣٩٩
21
تیر
آزمون‌های پایان نیم‌سال دوم ٩٩ ـ ٩٨ (٩٨٢) ــ ٢١ تيرماه الی ٩ مردادماه ١٣٩٩
8
تیر
پایان مهلت مشاهدۀ دروس نیم‌سال دوم ٩٩ ـ ٩٨ (٩٨٢) ــــ ٨ تيرماه ١٣٩٩